Неділя
23.06.2024
10:48
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Бочечківський НВК
Бочечківської сільської ради
Головна Реєстрація Вхід
Аналіз методичної роботи НВК »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота  з педагогічними  працівниками закладу

у 2020-2021 навчальному році

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було  визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною проблемою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020-2021 навчальний рік.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державними стандартами освіти освітня політика в закладі  у 2020-2021 н.р. спрямовувалась на пізнавальну, наукову, аналітико-управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.

Місія методичної роботи у 2020-2021 н. р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях: створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо, створити методичну афішу; створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики; організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення; спроєктувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада;        предметні комісії вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив закладу працював над впровадженням науково-методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності» (ІІ етап практично - діяльнісний етап). Метою її реалізації на другому етапі було: сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують; розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми; вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетенції вчителя, її сутності, структури, змісту; теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

Зміст роботи полягав в психологічному, організаційному, науково-методичному й матеріально-технічному забезпеченні умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми, опануванні навичками впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності, вивченні рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку. З цією метою проведені такі колективні форми роботи: круглий стіл «Особливості методики та технологізації освітнього процесу в умовах реалізації Концепції «НУШ»; психолого-педагогічний семінар «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в умовах ЗЗСО»; педагогічні читання «Педагогіка партнерства як один із важливих компонентів Нової української школи»; педагогічна рада «Діяльнісний підхід. Деякі стратегії розвитку критичного мислення учнів».

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови методичних комісій, практичний психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації педагогічних працівників, ролі методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради.

Із педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2020-2021 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Мета і цілі оцінювання у сучасній школі», «Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю».

Упродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів загалом, але і досягнення кожного учня.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним методичним комісіям. Освітній процес у школі організовували 3 ШМО: методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, математично-природничого та вихователів ДНЗ і вчителів початкової школи.

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО.

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи: взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи.

Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури, реалізовуючи методичну проблему «Ситуація успіху – головна передумова гуманізації навчання та виховання на уроках словесності», на уроках створювали атмосферу духовності, національного патріотизму, розкривали учням високість помислів наших предків, глибинність традиційних вірувань. Учителями проведено семінар «Використання міждисциплінарних підходів STEAM в процесі здобуття мовно-літературної освіти», методичний кластер «Сучасні європейські технології освіти у викладанні зарубіжної літератури», студію «Формування духовності учнів в контексті трансформації сучасного українського соціуму на уроках основ християнської етики».

Педагоги методичного об’єднання  природничо-математичного циклу працювали над реалізацією науково-методичної проблеми «Створення ситуації успіху з метою формування життєвих компетентностей школярів» та над вдосконаленням форм і методів освітнього процесу. Із метою підвищення мотивації для подальшого професійного зросту і впровадження інтерактивних та здоров’язберігаючих технологій проведено майстер-клас «Ситуативна задача як засіб формування універсальних навчальних можливостей учнів» (вчитель біології Очкурова Л.І.), тренінг «Створення інтерактивних карт як дієвого інструменту сучасного вчителя» (вчитель математики Горошко Н.Д.)

Учителі початкових класів працювали над вирішенням проблеми «Ситуація успіху як визначальна умова підвищення результативності уроку». Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом проведення методичних тренінгів «Дисграфія. Як учитель може допомогти учню бути успішним», «НУШ-новий зміст освіти», практикумів «Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь», «Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту освіти. Природнича освітня галузь», майстерні «Педагогіка партнерства. Математична освітня галузь».

Учителі математики, фізики та інформатики реалізовували науково-методичну проблему «Формування духовної особистості та розвиток творчого потенціалу школяра шляхом створення ситуації успіху». Із метою підвищення ефективності навчальних занять, інтеграції предметних дисциплін, ознайомлення із методами створення ситуації успіху, використання цифрових технологій проведено круглий стіл «Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики, фізики та інформатики», творчу лабораторію «Створення необхідних умов для формування та розвитку обдарованої особистості школяра», семінар-практикум «Виховання християнських цінностей на уроках природничо-математичного циклу» та дискусійну трибуну «Яким я уявляю сучасний урок».

Задля реалізації методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності» вчителі іноземних мов формували навички навчання усного мовлення учнів молодших класів, впроваджували проєктні технології, розглядали основні психолінгвістичні умови навчання англійської мови, удосконалювались у моделюванні та створенні середовища розвитку дитини. На засіданнях розглядались питання розвитку навичок самостійного орієнтування в інформаційному полі, проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій, створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови.

Методичне об’єднання  вчителів міжпредметної групи спрямовувало роботу на формування у всіх суб'єктів освітнього процесу необхідних знань, умінь і навичок здорового способу життя; підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвиток висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості. Із метою удосконалення своїх знань та умінь щодо використання інноваційних та інформаційних технологій, провели майстер-клас «Використання вуличних тренажерів для зміцнення здоров’я школярів», майстер-клас «Здорова їжа школяра», творчу майстерню «Формування творчої особистості учня засобами народного мистецтва», «Використання українського народного фольклору, як засобу патріотичного виховання в процесі музичної діяльності дітей».

Робота клубу педагогічного спілкування класних керівників була спрямована на реалізацію проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості шляхом впровадження ефективних технологій виховання». Із метою удосконалення навичок формування задоволення духовних потреб людини, свободи у виборі власних світоглядних позицій, механізмів саморегуляції та самовиховання класними керівниками проведено практичне заняття «Використання навчально-демонстраційних ігор у практиці роботи класного керівника», консультпункти «Організація виховання по напрямку «Ціннісне ставлення до суспільства та держави. Громадянське виховання», «Тиждень католицького шкільництва», інтерактивну конференцію «Інноваційні форми та методи виховання школярів», рекламне педагогічне агентство «А у нас…».

Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи учнів до позакласної роботи, були проведені предметні та методичні тижні: української мови та літератури «Всіх нас єднає рідна мова» (листопад 2020), де традиційним для учнів та учителів стала участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності, участь школярів у конкурсі ім. П. Яцика, флеш-моб до Міжнародного дня рідної мови; початкових класів «Янголи миру і любові» (грудень 2020р.), учителями проведено майстер-класи з використанням цифрових та інтерактивних технологій; всеукраїнський тиждень права «Права людини понад усе» (07-11 грудня 2020 р.); тиждень знань з основ БЖД ( 20-24 листопада 2020р.).

Аналіз роботи свідчить, що за 2020-2021 навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. З цією метою були проведені заходи: інтегрований тиждень «Формування метапредметної компетентності учнів під час проведення бінарних та інтегрованих уроків»: «Життя на планеті Земля». На кожному уроці протягом тижня педагоги інтегрували у навчальний процес відомості з інших предметів відповідно до теми дня. Учні узагальнювали навчальний матеріал з різних навчальних дисциплін, знаходили нові зв'язки між фактами, розв’язували компетентнісні задачі про об’єм повітря, яке вдихають легені людині, забруднення міст та обсяг шкідливих викидів в атмосферу автотранспортом на уроках інформатики, складали асоціативні кущі, готували проекти про будову Сонця, досліджували Сонячну планету на уроках англійської мови, обговорювали поезії про всесвіт, пояснювали народні мудрості на уроках зарубіжної літератури, розв’язували кросворди, задачі про запаси прісної води на Землі, маси планет Сонячної системи на уроках математики, досліджували склад води, повітря на уроках хімії, створили колекцію малюнків «Відпусти вогонь зла, а впусти вогонь добра» на уроках образотворчого мистецтва; панорама відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя»; проведення Дня закладу; Всеукраїнський тиждень права, урок «Бути вільним. Проєкт «Жити за Українською Хартією вільної людини»» (вчитель історії Самойлик С.В.).

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. Учитель закладу Мозгова Н.В.  взяла участь у зональному Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року-2021» у номінації «Українська мова та література» і посіла ІІ місце.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. Із цією метою проведено спілкування на тему «Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності», практикум «Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до проектування уроку», гру-тренінг «Камертон», консультацію «Психологічна атмосфера уроку».

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу: фішбоун «Cтворення умов для забезпечення якісної освіти учнів початкових класів у контексті реалізації завдань Нової української школи» (доповідач - заступник директора з навчальної роботи Коросько Т.А.), «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня», (доповідач – директор НВК Внучкова Г.М.), «Діяльнісний підхід. Деякі стратегії розвитку критичного мислення учнів» (доповідач - заступник директора з навчальної роботи Коросько Т.А.).

Із метою популяризації творчого досвіду педагоги закладу поширювали свої праці у фахових виданнях.

Для забезпечення безперервного дослідження стану навчально-виховного процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в школі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема, з таких питань: дотримання режиму навчання, відпочинку та харчування під час ГПД, ціннісне ставлення до праці, стан проведення гурткової та позакласної роботи, діяльність учнівського самоврядування.

Узагальнивши результати вивчення стану викладання навчальних предметів «Українська мова», «Математика», «Зарубіжна література» наказами по школі, та здійснивши аналіз діяльності педагогічного колективу, адміністрацією зроблено висновок про позитивні зміни у рівні навчальних досягнень, розвитку, вихованості учнів, їх компетентності, професійній компетентності вчителів закладу.

Значні показники має індивідуальна методична робота з молодими та малодосвідченими вчителями щодо підвищення їх педагогічної майстерності. У закладі два роки працює вчитель фізичної культури Стриженко І.М. (наставник – Завгородній В.М., учитель фізичної культури). Учитель ознайомився з методами і формами роботи свого наставника, з системою планування, відвідував уроки та позашкільні заходи.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2020-2021 навчального року був виконаний. Однак, у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки: окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали їх до участі в інтернет-олімпіадах, що проводились у місті; педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»; керівниками предметних комісій не налагоджено роботу з випуску методичних рекомендацій учителям; педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях.

2020-2021 навчальний рік став особливим для всіх учасників освітнього процесу у зв’язку з карантинними заходами, що були спрямовані на недопущення поширення вірусу COVID-19, стало неможливим виконання деяких заходів, що були заплановані на 2020-2021 навчальний рік. Проте період карантину став для педагогів нагодою для глибокого занурення в науково-методичну роботу.

 

Вхід на сайт

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

счетчик посещений Календар свят України. Граматика української мови
Архів записів